love sms marathi

love sms marathi


रोज़ तुला विसरतो , रोज़ तुला आठवतो ,
रोज़ काहीतरी ठरवतो, रोज़ काहीतरी मिटवतो ,
रोज़ स्वतःला सोपवतो ,रोज़ स्वतःला परत
मागतो ,
रोज़ तुझी अपेक्षा करतो , रोज़
स्वतःची उपेक्षा करतो ,
रोज़ रात्री जागवतो, रोज़ पहाट लाम्बवतो ,
रोज़ स्वतःला थाम्बवतो , रोज़
स्वतःला सोडवतो ,
रोज़ शहानपण दाखवतो, रोज़
वेड्या सारखा वागतो,
रोज़ बावरतो , रोज़ सावरतो ,
रोज़ तुझ्यातच हरवतो , रोज़ तुझ्यातच
सापडतो...

Searches related to love sms marathi

marathi sms text

funny marathi sms

love sms marathi love 140 words

love sms marathi shayari

love sms wallpapers

way2sms

love sms hindi

love sms marathi language

More Posts Related to love sms marathi

  • marathi kavita sms
  • marathi sms kavita
  • sms marathi kavita
  • marathi sms
  • sms marathi
  • holi sms in marathi
  • kavita marathi sms
  • google marathi sms
  • marathi charoli sms
  • marathi love sms